Všeobecné zmluvné a prepravné podmienky pri vykonávaní cestnej nákladnej prepravy a špedičných služieb

exT group s.r.o.

I. Všeobecné ustanovenia a výklad pojmov


1.1. Použitie Všeobecných obchodných podmienok - Tieto všeobecné obchodné podmienky, ďalej len „VOP“, sa aplikujú na všetky zmluvy o preprave („zmluva“) a zasielateľské zmluvy a všetky právne vzťahy z nich vyplývajúce pre spoločnosť:
exT group s.r.o.
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 78624/L
So sídlom: Rosinská 8543/34A 010 08 Žilina
IČO: 54256364
IČ DPH: SK2121611690
Zastúpená: Marcek Šubík, konateľ spoločnosti

ktorá uzatvára Zmluvu o preprave nákladu (vždy za podmienok ustanovených v článku II. týchto VOP) na strane dopravcu za účelom vykonania prepravy vlastnými vozidlami, alebo Zasielateľskú zmluvu (vždy za podmienok ustanovených v článku III. týchto VOP)ako zasielateľ za účelom obstarania prepravy nákladu pre príkazcu, alebo Zmluvu o sprostredkovaní (vždy za podmienok ustanovených v článku IV. týchto VOP) na strane sprostredkovateľa za účelom obstarania príležitostí uzatvoriť zmluvný vzťah pre záujemcu týkajúci sa Zmluvy o preprave.

1.2. Dopravcom je spoločnosť exT group s.r.o. osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu potrebu, a to v prípade, ak z konkrétneho zmluvného vzťahu vyplýva (upraveného v článku II. týchto VOP) vykonanie prepravy vlastnými alebo prenajatými vozidlami.
1.3. Špeditérom (zasielateľom) je spoločnosť exT group s.r.o. v prípade, ak sa na základe zasielateľskej zmluvy (upravenej v článku III. Týchto VOP) zaväzuje príkazcovi, že mu vo vlastnom mene na účet príkazcu obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta.
1.4. Sprostredkovateľom je spoločnosť exT group s.r.o. v prípade, ak na základe zmluvy o sprostredkovaní (upravenej v článku IV. Týchto VOP) obstará pre iného dopravcu uzatvorenie zmluvy o preprave.
1.5. Prepravou - podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v nákladnej medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej doprave.
1.6. Prepravca - je súhrnný názov pre odosielateľa a príjemcu (vývozcu, exportéra; dovozcu, importéra). Ďalej odosielateľ je definovaný ako právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára sdopravcom zmluvu o preprave, príjemca je právnická alebo fyzická osoba, ktorej je podľa prepravnej zmluvy určená zásielka.
1.7. Príkazca - v zasielateľskej zmluve je definovaný ako zmluvná strana na ktorej účet sa obstaráva preprava zásielok (tovaru) z miesta odoslania do miesta určenia a/alebo súvisiace služby.
1.8. Zasielateľská činnosť je činnosť spoločnosti - exT group s.r.o. ktorá vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na účet príkazcu obstaráva prepravu zásielok (tovaru) z miesta odoslania do miesta určenia a/alebo súvisiace služby.
1.9. Prevádzková činnosť dopravcu - je povinnosť vykonávať nákladnú cestnú dopravu v súlade s týmito prepravnými podmienkami.
1.10. Prepravná povinnosť dopravcu - je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa týchto prepravných podmienok a umožňujú to prepravné podmienky – najmä technický stav, vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

II. Ustanovenia k Zmluvám o preprave (Prepravný poriadok)

2.1. Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb
2.1.1 Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu:
a. vnútroštátna cestná nákladná doprava,
b. medzinárodná cestná nákladná doprava.
2.1.2 Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy:
a. vozové zásielky,
b. kusové zásielky.
Za vozové zásielky sa považujú zásielky prepravované jednému prepravcovi (odosielateľovi alebo príjemcovi) jednou jazdou vozidla, ak ich hmotnosť je vyššia ako 2500 kg alebo bez zreteľa na jej hmotnosť:
a. ak je ňou využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla,
b. ak sa podľa dohody s prepravcom vykonáva preprava zásielky zvláštnou samostatnou jazdou vozidla alebo preto, že povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote si to vyžaduje,
c. ak sa nakladá alebo vykladá zásielka z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo viacerých miestach. O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil náklad na iné vozidlo.
2.1.3 Za dokládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo pri takej jazde vozidla, ktorá by sa inak musela vykonať bez nákladu.
2.2 Vymedzenie prepravovaných vecí dopravcom
2.2.1 Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku:
a. preprava nákladu na paletách,
b. preprava iných druhov tovarov na základe objednávok prepravcov.
2.2.2 Iné prepravy vykonáva na základe podrobných objednávok prepravcov.

2.3 Veci vylúčené z prepravy
2.3.1 Z prepravy sú vylúčené
a. veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi,
b. nebezpečné veci v zmysle aktuálnej Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných
vecí (ďalej v texte len ako „Dohoda ADR) – ak nie je dohodnuté inak,
c. predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na užitočnú hmotnosť, rozmery vozidiel a stav pozemných komunikácií, ktorých má byť pri preprave použito, sú nevhodné na preprave vozidlom dopravcu,
d. veci vysokej resp. ťažko vyčísliteľnej hodnoty (umelecké zbierky, starožitnosti a pod.).

2.3.2 Dopravca neprepravuje živé zvieratá.
2.3.3 Dopravca nevykonáva zvlášť nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali špecializovanú technickú základňu, okrem prepravu pomocou návesov s výškou 7,5m.
2.3.4 Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je povolená za zvláštnych podmienok, bez toho aby bola táto povaha zásielky dopravcovi oznámená alebo bola prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, je odosielateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa trojnásobku dohodnutého prepravného za celovozovú zásielku.

2.4. Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku a rozsah spolupráce odosielateľa a príjemcu vecí s dopravcom
2.4.1 Dopravca ale aj odosielatelia a zasielatelia zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné harmonogramy v súlade sNariadením EP aRady č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85. Ide najmä o dodržiavanie doby prevádzky nakladacích miest odosielateľa a vykladacích miest príjemcu, dodržiavanie časov nakládky a vykládky tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržiavať režim práce týkajúci sa doby jazdy, prestávok, denných a týždenných odpočinkov.
2.4.2 Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy a manipulácie chránená pred poškodením alebo stratou, je odosielateľ povinný podať k preprave v riadnom obale, zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.

2.4.3 Odosielateľ je povinný zabaliť riadne zásielku tiež vtedy, ak existuje nebezpečenstvo, že by bez obalu mohla počas prepravy spôsobiť pre svoje vlastnosti škodu osobám alebo na iných zásielkach a na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach dopravcu. Dopravca nepreskúšava, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, poprípade či použitý obal je riadny. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom počas prepravy na ostatných prepravovaných zásielkach alebo vozidle.
2.4.4 Odosielateľ je povinný zaistiť, aby obaly zásielky alebo jednotlivých kusov zásielky svojimi rozmermi, konštrukciou a pevnosťou umožňovali použitie paletizačnej a mechanizačnej techniky pri ložných prácach a preprave.
2.4.5 Odosielateľ je povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje tento prepravný poriadok alebo je to potrebné pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre odstránenie nebezpečenstva jej poškodenia prípadne jej zámeny.
2.4.6 Pri preprave kusových zásielok je odosielateľ povinný každú zásielku zreteľne a nezmazateľne označiť adresou odosielateľa a príjemcu. Pri označovaní zásielok obsahujúcich nebezpečné veci odosielateľ je povinný dodržať ustanovenia Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
2.4.7 Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby s ňou bolo počas nakládky, prepravy a vykládky určitým spôsobom zachádzané alebo aby bola ukladaná v určitej polohe, je odosielateľ povinný označiť každý kus zásielky manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa platných Slovenských technických noriem (STN) prípade iných noriem (napr. IMO ak zásielka bude prepravovaná aj námornou dopravou).
2.4.8 Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie a označovanie tovaru, prepravu odmietne; ak odosielateľ výhradu dopravcu k baleniu a označovaniu zásielky zapísanú v nákladnom liste alebo inom prepravnom doklade potvrdí, môže dopravca zásielku prevziať k preprave.
2.4.9 Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zodpovedá zásielka zápisom prepravcu v prepravných dokladoch (napr. dodacom liste, nákladnom liste). Preskúmanie zásielky na mieste nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu.
2.4.10 Ak zistí dopravca ešte pred výjazdom vozidla z miesta nakládky, že k preprave bola prijatá zásielka vylúčená z prepravy, je povinný ju vrátiť odosielateľovi a odosielateľ je povinný ju prevziať späť.
2.4.11 Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle alebo na spolu prepravovanej zásielke, je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k preprave, ak bola chyba zistená až počas prepravy, jazdu preruší. Pri prerušení jazdy postupuje dopravca ako pri ostatných prekážkach pri preprave.
2.4.12 Odosielateľ zásielky je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom na prepravu po pozemných komunikáciách. Ak zásielka nie je spôsobilá na prepravu alebo sa zistila jej chyba podľa ods. 10, dopravca môže jej prijatie na prepravu odmietnuť.
2.4.13 Náklady spojené s pristavením vozidla na nakládku, zdržaním vozidla pri nakládke alebo náklady spojené s prerušením prepravy podľa od. 10 je povinný odosielateľ zásielky dopravcovi uhradiť.
2.4.14 Ak zásielka je zložená z veľkého počtu kusov, je dopravca povinný zisťovať ich počet, len vtedy ak to bolo s odosielateľom dohodnuté v prepravnej zmluve. Výsledok preskúmania je dopravca povinný zaznamenávať v nákladnom liste alebo vyhotoviť zápis.
2.4.15 Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť nákladu vrátane paliet, prepravných skríň, kontajnerov a pod. a s manipulačnými a prepravnými pomôckami odosielateľa prevzatými zároveň so zásielkou.
2.4.16 Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza v nákladnom liste alebo v iných sprievodných dokladoch.
2.4.17 Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť zásielky, hlavne ak má pochybnosti o správnosti tohto údaju zo strany odosielateľa. Hmotnosť zisťuje vážením a/alebo výpočtom, ak je množstvo nákladu udané počtom jednotlivých rovnakých kusov alebo počtom merných jednotiek a hmotnosť jedného kusa zásielky alebo mernej jednotky je známa, prípadne zistená vážením.
2.4.18 Spôsob preskúmania hmotnosti a výsledok preskúmania zaznamenáva dopravca na všetky diely nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktoré sú pri preskúmaní k dispozícii.
2.4.19 Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky (napr. úradné váženie a pod.) ak o zistenie hmotnosti požiadal dopravcu v prepravnej zmluve alebo ak sa odlišuje hmotnosť zásielky zistená dopravcom o viac ako 3 % od hmotnosti uvedenej odosielateľom.
2.5. Obsah Zmluvy o preprave - Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné) za podmienok ustanovených v týchto VOP.
2.5.1 Ak v osobitnej písomnej zmluve uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, kde na jednej strane je spoločnosť exT group s.r.o. ako dopravca, nie je výslovne dojednané inak, všetky (aj konkludentné) Zmluvy o preprave, kde na strane dopravcu vystupuje spoločnosť exT group s.r.o. sa bez výnimky riadia týmito VOP.
2.6 Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikateľský subjekt a dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave bude sa riadiť ustanoveniami §§ 610-629 o zmluve o preprave vecí podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2.7 Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.
2.8 Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.
2.9 Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy.
2.10 Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný doručiť mu zásielku, alebo ak má podľa zmluvy príjemca zásielku v mieste určenia vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.
2.11 Dokiaľ dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať, aby preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak, ak uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené. Zádržné právo dopravcu k zásielke tým nie je dotknuté.
2.12 Ak zmluva určuje, že pred vydaním zásielky dopravca vyberie od príjemcu určitú peňažnú sumu (zásielka na dobierku) alebo uskutoční iný inkasný úkon, platia primerane ustanovenia o bankovom dokumentárnom inkase (§ 697 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).
2.13 Ak si prepravu vecí objedná u dopravcu fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave nákladu podľa §§765 - 773 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2.14 Povinnosti objednávateľa prepravy a príjemcu zásielky
2.14.1 Objednávateľ prepravy (najčastejšie odosielateľ) je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.
2.14.2 Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu objednať spôsobom určeným v týchto VOP. Postačuje aj forma objednávky e-mailom. Pred prijatím objednávky bude zo strany dopravcu odosielateľovi zaslané aktuálne znenie týchto VOP prostredníctvom e-mailu. V objednávke alebo v e-maile odosielateľ vyjadrí oboznámenie sa a súhlas a s týmito VOP, ktoré sa týmto stávajú medzi zmluvnými stranami záväzné. Objednávku prepravy je možno vystaviť na jednu prepravu alebo určitý počet prepráv. Ak sa prepravy budú opakovať a preprava bude trvať dlhšie obdobie je vhodnejšie medzi dopravcom a objednávateľom prepravy uzatvoriť rámcovú prepravnú zmluvu.
2.14.3 Objednávka prepravy musí obsahovať údaje potrebné na realizáciu prepravy a vystavenie faktúry podľa platnej legislatívy. Pre správne uzavretie (aj konkludentnej) prepravnej zmluvy musí objednávka alebo návrh prepravnej zmluvy obsahovať nasledovné údaje:
a. obchodné meno objednávateľa prepravy, adresu, IČO, IČ DPH, e-mail, číslo telefónu a podľa potreby aj iné kontaktné údaje,
b. informácie o zásielke (druh, hrubú hmotnosť (hmotnosť vrátane obalu a aj palety), počet kusov, rozmery, požiadavky na upevnenie a pod.),
c. miesto odoslania a miesto určenia zásielky (presnú adresu),
d. ak je požadovaný tak aj čas nakládky a čas vykládky,
e. pri zásielkach prepravovaných do opravy aj informácie o druhu a rozsahu poškodenia.
f. dohodnutú odplatu za vykonanie prepravy (cenu za prepravu).

2.14.4 Objednávka prepravy musí byť podaná tak, aby medzi dňom prevzatia objednávky dopravcom a dňom požadovanej prepravy uplynuli dva pracovné dni pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
2.14.5 Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi ich neodovzdaním alebo ich nesprávnosťou.
2.14.6 Objednávateľ je povinný pri objednávaní prepravy informovať dopravcu o vyššej cene zásielky ako je bežná trhová cena.
2.14.7 Pri preprave tovaru, ktorého cena je vyššia ako 33.000 € je objednávateľ povinný oznámiť a dokladovať dopravcovi túto hodnotu vzhľadom na poistenie zodpovednosti dopravcu pri preprave zásielky.
2.14.8 Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť.
2.14.9 Prepravná zmluva vzniká medzi objednávateľom (odosielateľom alebo príjemcom) a dopravcom
a. prijatím objednávky,
b. ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednávať tak započatím prepravy,
c. prevzatím zásielky k preprave.

2.14.10 Objednávka je prijatá
a. ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode dopravcu a odosielateľa o rozsahu, čase, prípadne o spôsobe vykonania požadovanej prepravy alebo
b. okamžikom, keď písomne, e-mailom, faxom alebo iným hodnoverným spôsobom potvrdenie dopravcom o jej prijatí došlo objednávateľovi; ak žiada odosielateľ takéto potvrdenie, je dopravca povinný vyhovieť,
Zmluva o preprave sa považuje za uzatvorenú preukázateľným doručením objednávky na prepravu zo strany odosielateľa a jej prijatím dopravcom (exT group s.r.o.). Súčasťou objednávky je vyjadrenie súhlasu odosielateľa s týmito VOP v prípade, ak vyjadrenie súhlasu nevyplýva z iných preukázateľných skutočností.
2.14.11 Ak vyhovie dopravca návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi vzniká nová prepravná zmluva.
2.14.12 Pri prijatí objednávky prepravy alebo uzavretí prepravnej zmluvy môže dopravca požadovať od objednávateľa prepravy zloženie zálohy až do výšky 100 % z dohodnutej ceny resp. predbežnej ceny za prepravu. Dopravca je povinný prijatie zálohy náležite potvrdiť a vystaviť požadované daňové doklady (napr. zálohovú faktúru).
2.14.12 Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať za podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy.
2.14.13 Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.
2.14.14 Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje za rozhodnú inú cenu.
2.14.15 Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.
2.14.16 Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď požiada o vydanie zásielky po jej dôjdení do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď tam mala dôjsť.
2.14.17 Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu odosielateľom. V tomto prípade má naďalej právo nakladať so zásielkou odosielateľ. Ak určí odosielateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcu, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.
2.14.18 Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi za zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.
2.14.19 Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy zádržné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať.
2.14.20 Ak viazne na zásielke niekoľko zádržných práv, má zádržné právo dopravcu prednosť pred zádržnými právami vzniknutými predtým.
2.14.21 Zádržné právo dopravcu má prednosť pred zádržným právom zasielateľa.

2.15 Zodpovednosť dopravcu za škodu na zásielke a za nedodržanie podmienok prepravy
2.15.1 Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
2.15.2 Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:
a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky, b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku, c) okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť; ide tu o prípady vyššej moci napríklad poškodenie nákladu pri záplavách, zemetrasení, požiari, pádu lavíny, vojny, štrajku, protestu, úderu blesku a pod.
d) vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný list, bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná; ak neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná.
2.15.3 Dopravca má právo zapísať výhrady k obalu a stavu zásielky do prepravného dokladu resp. dodacieho listu, ktorý ostáva u odosielateľa zásielky.
2.15.4 Pri škode na zásielke vzniknutej podľa odseku je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.
2.15.5 Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi.
2.15.6 Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia dopravcom, a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka.
2.15.7 Pri zmluve o preprave nákladu podľa Občianskeho zákonníka je dopravca povinný strate alebo zničení zásielky nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu. Okrem toho je povinný znášať účelne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti s prepravou stratenej alebo zničenej zásielky. Pri poškodení alebo čiastočnej strate zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú bola zásielka znehodnotená; ak je účelné vykonať opravu, uhrádza dopravca náklady opravy. Dopravca za uvedené škody zodpovedá do hodnoty 10 000,- EUR a to za zachovania podmienok ustanovených v bode 2.15.2 týchto VOP.
2.15.8 Dopravca je povinný vykonať prepravu s odbornou starostlivosťou a v určenej lehote. Za iné škody z nákladnej prepravy, ako sú škody na prepravovanej zásielke, zodpovedá dopravca, len ak boli spôsobené prekročením dodacej lehoty o viac ako 48 hodín. Dopravca za škodu spôsobenú prekročením dodacej lehoty zodpovedá do výšky prepravného. Odosielateľ alebo príjemca musia škodu spôsobenú dopravcovi jednoznačne preukázať.
2.15.9 Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.
2.15.10 Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.
2.15.11 Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby prepravu uskutočňoval sám. V takom prípade sa záväzne použijú ustanovenia o zasielateľskej zmluve podľa článku III. týchto VOP.
2.15.12 Za škodu spôsobenú odosielateľovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už dohodnutá písomná prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.
2.15.13 Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravného dokladu.
2.15.14 Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od vydania zásielky príjemcovi alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do šiestich mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne.
2.16 Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy
2.16.1 Až do vydania zásielky môže odosielateľ požadovať, aby doprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak po dohode s dopravcom a odosielateľ je povinný uhradiť účelne vynaložené náklady s týmto spojené.
2.16.2 Príjemca zásielky môže navrhnúť, aby mu bola vydaná na inom mieste vykládky.
2.16.3 Prepravné a ostatné náklady spojené s realizáciou zmeny prepravnej zmluvy podľa ods. 1 hradí odosielateľ a podľa ods. 2 príjemca.
2.16.4 O návrhu zmeny prepravnej zmluvy platia tiež ustanovenia čl. 7.
2.16.5 Ak po dojednaní prepravnej zmluvy zanikne potreba prepravy, je odosielateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi.
2.16.6 Ak bola preprava odvolaná až po výjazde vozidla na dojednané miesto nakládky alebo vozidlo už bolo na takéto miesto pristavené a k podaniu zásielky k preprave nedošlo z príčiny na strane odosielateľa, prislúcha dopravcovi náhrada za vynaložené náklady s tým spojené.
2.16.7 Ak dopravca nemôže vykonať dohodnutú prepravu alebo ju nemôže vykonať za dohodnutých podmienok alebo podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, je povinný to bez meškania oznámiť odosielateľovi. Ak nevyhovujú odosielateľovi nové podmienky navrhnuté dopravcom, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť; od zmluvy môže odstúpiť tiež vtedy, ak nebolo vozidlo bez predchádzajúcej dohody s odosielateľom pristavené do troch hodín od dohodnutého času pristavenia vozidla.
2.16.8 Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka, pre ktorú nie je možné prepravu započať alebo v nej pokračovať alebo nie je možné vykonať vydanie zásielky a s odosielateľom nebol dohodnutý ďalší postup pre takýto prípad, je dopravca povinný vyžiadať si bez meškania návrh odosielateľa.
2.16.9 Dopravca nemusí vyrozumieť odosielateľa, ak ide o prekážku prechodného rázu (napr. nutnosť preloženia zásielky) a dosiahnutie jeho návrhu by si vyžiadalo dlhšej doby, než bude potrebná k odstráneniu prekážky.
2.16.10 Ak pominie prekážka skôr, ako bol vykonaný dodatočný návrh odosielateľa, postupuje dopravca podľa pôvodne dohodnutých podmienok. Odosielateľ môže už v prepravnej listine dať návrh, ako so zásielkou naložiť pre prípad vzniku prekážky pri preprave pri plnení prepravnej zmluvy.
2.16.11 Ak nie je možné podľa predchádzajúcich ustanovení zásielku vydať príjemcovi ani vrátiť odosielateľovi, obstará dopravca jej uloženie; o uložení zásielky dopravca bez meškania vyrozumie odosielateľa. Náklady spojené so skladovaním hradí odosielateľ.

2.17 Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave
2.17.1 Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní napríklad dopravcom do nákladného listu ich podpisom potvrdiť alebo dopravca sa môže na prepravnej listine dohodnúť inak.
2.17.2 Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu so zásielkou.
2.17.3 Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje:
a) názov (meno) odosielateľa a príjemcu,
b) obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu, c) počet kusov,
d) celkovú hmotnosť zásielky,
e) miesto nakládky a miesto vykládky,
f) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom, g) miesto pre výhrady dopravcu.

2.18 Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave
2.18.1 Prepravnou listinou vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je
a) prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom,
b) dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam.
2.18.2 Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje prepravnej listiny zjednodušené.
2.18.3 Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.
2.18.4 Dopravca má právo zapísať do prepravnej listiny výhrady dopravcu k druhu použitého vozidla na základe požiadavky objednávateľa prepravy, stave zásielky, jej obalu, počtu kusov a spôsobu nakládky

2.19 Reklamačné konanie
2.19.1 Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku.
2.19.2 Oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.
2.19.3 Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) žiadať len ak ju preukázateľne dopravcovi uhradil.
2.19.4 Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.

2.20 Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť
2.20.1 Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle (www.dopravca.sk) a je k dispozícií aj v sídle dopravcu.
2.20.2 Tento prepravný poriadok je platný od 01.03.2012.
2.20.3 Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.
2.20.4 Objednávateľ prepravy (prepravca) je pred podpísaním zmluvy o preprave vecí resp. nákladu povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.

2.21 Zmeny v prepravnom poriadku cestnej nákladnej dopravy
2.21.1 Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.
2.21.2 Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.
2.22 Platobné podmienky
2.22.1 Lehota splatnosti faktúr - Ak medzi zmluvnými stranami nie je písomne dojednané inak, splatnosť faktúry je 30 dní od jej vystavenia dopravcom (exT group s.r.o.).
2.22.2 Doručovanie faktúr – faktúry je možno odosielateľovi doručiť osobne s potvrdením prevzatia, e-mailom alebo doporučenou poštou.
2.22.3 Mena – Zmluvné strany uzatvárajú prepravnú zmluvu na základe ktorej všetky úhrady dopravcovi budú vykonané v mene EUR.
2.22.4 Odosielateľ berie na vedomie, že všetky ceny za prepravu uvádzané dopravcom vo vzájomnej komunikácii sú cenami bez DPH. K uvedenej cene je preto vždy potrebné pripočítať výšku dane z pridanej hodnoty v súlade s platnou legislatívou.
2.22.5 Vrátenie faktúry – odosielateľ má právo vrátiť faktúru dopravcovi a žiadať výlučne opravu chýb v písaní, alebo v počítaní a to do pracovných dní od jej doručenia. Lehota splatnosti faktúry sa takýmto úkonom neprerušuje v časti v ktorej je suma za vykonanú prepravu uvedená správne.
2.22.6 Úrok z omeškania – Dopravca má právo vyúčtovať odosielateľovi úrok z omeškania vo výške 0,07% denne za každý deň omeškania.

2.23 Osobitné ustanovenia pre vykonanie prepravy iným dopravcom
2.23.1 V prípade ak dopravca (exT group s.r.o.) použije na vykonanie niektorej prepravy iného dopravcu, splatnosť faktúry takémuto dopravcovi je 60 dní od doručenia faktúry. Takýto zmluvný vzťah sa bude ďalej riadiť týmito VOP, predovšetkým ustanoveniami týkajúcimi sa VZP.

III. Ustanovenia k Zasielateľským Zmluvám - VŠEOBECNÉ ZASIELATEĽSKÉ PODMIENKY (VZP)


3.1 Obsah Zasielateľskej zmluvy - Zasielateľskou zmluvou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu vo vlastnom mene na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta, a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu.
3.2 Tieto Všeobecné zasielateľské podmienky (ďalej len „VZP“ v príslušnom gramatickom tvare) platia pre všetky obchodné vzťahy príkazcov (klientov spoločnosti exT group s.r.o.) a zasielateľa (spoločnosti exT group s.r.o.) v oblasti vnútroštátneho a medzinárodného zasielateľstva a určujú podmienky všetkých uzatváraných zmlúv v ktorých spoločnosť (exT group s.r.o.) vystupuje ako zasielateľ.
3.3 Pre vnútroštátne zasielateľstvo sa nepoužijú tie časti VZP, ktoré sa svojou povahou týkajú iba medzinárodného zasielateľstva.
3.4 Odchylné ustanovenia zasielateľskej zmluvy majú prednosť pred znením VZP. Ustanovenia VZP majú prednosť pred znením Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka (skratka OZ), nesmú však byť v rozpore s ich kogentnými ustanoveniami ani s donucujúcimi ustanoveniami iných právnych predpisov.

3.5 Výklad pojmov
Pre účely týchto VZP:
3.5.1 Zasielateľom sa rozumie spoločnosť (exT group s.r.o.), ktorá je držiteľom príslušných živnostenských oprávnení na podnikanie v tejto oblasti v zmysle Živnostenského zákona. Pri vykonávaní tejto činnosti sa v zasielateľskej zmluve zaväzuje svojmu zákazníkovi – príkazcovi, že mu vo vlastnom mene a na jeho účet obstará prepravu vecí (tovaru) z určitého miesta do určitého iného miesta ( § 601 ods.1 OBZ ). Zasielateľ sa môže zaviazať aj na obstaranie, zariadenie, resp. uskutočnenie pomocných služieb súvisiacich s prepravou, ak tieto činnosti patria k predmetu jeho podnikania.
3.5.2 príkazca je osoba (právnická alebo fyzická), ktorá si u zasielateľa (exT group s.r.o.) objedná obstaranie prepravy, prípadne tiež ďalšie pomocné služby súvisiace s prepravou, a na tento účel uzaviera so zasielateľom zasielateľskú zmluvu a vo veci pomocných služieb príslušné ďalšie zmluvy.
3.5.3 obstaraním prepravy sa rozumie realizovanie prepravy zasielateľom na základe uzavretia zmluvy o preprave vecí medzi zasielateľom (v postavení odosielateľa) a dopravcom.
3.5.4 dopravcom sa rozumie podnikateľ, ktorý sa zmluvou o preprave veci zaväzuje odosielateľovi/zasielateľovi, že za odplatu prepraví vec z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta ( miesto určenia) Dopravca prepravu uskutočňuje.
3.5.5 zástupcom príkazcu ako odosielateľa sa stáva zasielateľ, ak na základe mandátnej zmluvy koná pri uzavieraní prepravnej zmluvy s dopravcom v mene odosielateľa. V tomto prípade účastníkom prepravnej zmluvy bude ako odosielateľ príkazca , nie zasielateľ.
3.5.6 sprostredkovateľom prepravy je zasielateľ vtedy, keď sa na základe sprostredkovateľskej zmluvy za odplatu zaväzuje vyvíjať činnosť aby záujemca mal príležitosť uzavrieť s určitým dopravcom zmluvu o preprave veci sám a vo vlastnom mene (§ 643 a nasl. OBZ). Ustanovenia o sprostredkovateľskej zmluve podľa týchto VOP sa pre tento účel použijú primerane.
3.6. Uzavieranie, vznik a forma zasielateľskej zmluvy
3.6.1 Práva a povinnosti zasielateľa vznikajú predovšetkým na základe platnej zasielateľskej zmluvy. Zasielateľskou zmluvou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu vo vlastnom mene a na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu ( § 601 ods. 1 OBZ ).
3.6.2 Uzavieranie a vznik zasielateľskej zmluvy upravujú ustanovenia § 43-51 OZ a § 269-275 OBZ. Pre vznik zasielateľskej zmluvy sa vyžaduje včasné a bezvýhradné prijatie návrhu zmluvy. Prijatie návrhu, ktorý obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh, ktorý treba prijať, aby vznikla zmluva. Za návrh zmluvy sa považuje tiež návrh označený ako „zasielateľský príkaz“ , „ objednávka zasielateľských služieb “, alebo obdobný právny úkon smerujúci k obstaraniu prepravy pre príkazcu.
3.6.3 Podľa týchto VZP sa pre platnosť zasielateľskej zmluvy vyžaduje písomná forma, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Písomnú formu treba zachovať u právnych úkonov vytvárajúcich zmluvu, t.j. u návrhu zmluvy i jeho prijatí. Za písomnú formu sa považuje napísanie zmluvy na listine, ktorá tvorí jednotný technický celok, prejavy strán výmenou listín, korešpondencie, fax, prejavy elektronickými prostriedkami (e-mailom).
3.7 Zasielateľský príkaz, jeho právna povaha a funkcia:
3.7.1 Zasielateľský príkaz môže predstavovať návrh zasielateľskej zmluvy, predložený príkazcom zasielateľovi. Jeho bezvýhradným prijatím vznikne zasielateľská zmluva.
3.7.2 Zasielateľský príkaz vydaný príkazcom na žiadosť zasielateľa za účelom potvrdenia existencie a obsahu už uzavretej zasielateľskej zmluvy, ktorá nemá písomnú formu príde do úvahy , keď strany upustili od požiadavky písomnej formy prejavu ( OBZ § 601 ods. 2 ).
3.7.3 V zasielateľskom príkaze, alebo v inom obdobnom právnom úkone vyjadrí príkazca oboznámenie sa a súhlas s týmito VOP.
3.8 Spolupráca účastníkov zasielateľskej zmluvy
3.8.1 Príkazca a zasielateľ sú povinní pri plnení zasielateľskej zmluvy úzko spolupracovať a vzájomne si poskytovať súčinnosť. Svoje záväzky zo zasielateľskej zmluvy vzniknutej na základe týchto VOP musia splniť riadne a včas.
3.8.2 Pokiaľ je v omeškaní so splnením svojich povinností príkazca, nemôže sa voči nemu dostať do omeškania zasielateľ a naopak.
3.8.3 Zasielateľ, ktorý je pri vzájomnom plnení povinný plniť záväzky vopred ( uzavrieť zmluvu s dopravcom ), je oprávnený plnenie odoprieť až do času, kedy mu bude poskytnuté alebo zaistené plnenie vzájomné ( zaplatenie odplaty ), ak je plnenie príkazcu ohrozené pre okolnosti, ktoré mu neboli známe v čase uzavretia zmluvy.
Základné povinnosti a práva zasielateľa
Zasielateľ je povinný:
3.9.1 obstarať pre príkazcu vo vlastnom mene a na jeho účet dohodnutú prepravu vecí z určeného miesta odoslania do stanoveného miesta určenia; na žiadosť príkazcu je povinný vydať mu potvrdenie o prevzatí zásielky, ktorej prepravu má obstarať
3.9.2 prevziať zásielku tovaru od dopravcu na dohodnutom mieste, ďalej prevziať uskladnenú zásielku od skladovateľa, ak bol týmito úlohami v rámci zasielateľskej zmluvy poverený
3.9.3 vykonávať svoje povinnosti zo zasielateľskej zmluvy s odbornou starostlivosťou a dbať o to, aby kvalitne a hospodárne uspokojil záujmy príkazcu
3.9.4 v rámci zasielateľskej zmluvy plniť pokyny príkazcu; pri ich plnení dbať na ochranu záujmov príkazcu, z čoho vyplýva najmä
a. povinnosť upozorniť príkazcu na zjavnú nesprávnosť jeho pokynov
b. pri nebezpečenstve z omeškania postupovať aj bez týchto pokynov tak, aby boli čo najviac chránené záujmy príkazcu (pokiaľ sú mu známe)
3.9.5 riadne sa starať o veci ( tovar ), ktoré mu príkazca zveril, ako aj o veci, ktoré pre príkazcu prevzal, resp. o peniaze, ktoré pre neho pri dobierke vybral, či inak zinkasoval;
3.9.6 zisťovať alebo zabezpečiť kontrolu množstva tovaru odovzdaného dopravcovi, alebo prevzatého od dopravcu, avšak len vtedy, keď to bolo s príkazcom dohodnuté;
3.9.7 poistiť zásielku tovaru proti nebezpečenstvám počas prepravy, ak to bolo dohodnuté v zasielateľskej zmluve; poistnú zmluvu uzavrie zasielateľ buď vo vlastnom mene a na účet príkazcu alebo v mene príkazcu.
3.9.8 podať príkazcovi správu o škode, ktorá zásielke hrozí, alebo ktorá na nej už vznikla, a to bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie
3.9.9 pre potreby príkazcu počas primeranej alebo dohodnutej doby pri zachovaní mlčanlivosti archivovať doklady, ktoré získal pri plnení zasielateľskej zmluvy.

3.10 Zasielateľ je oprávnený
3.10.1 žiadať, aby mu bol daný písomný príkaz na obstaranie prepravy ( zasielateľský príkaz ), ak zmluva nemá písomnú formu ( OBZ § 601 ods. 2)
3.10.2 organizovať prepravu, vrátane voľby spôsobu prepravy a voľby dopravcu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak
3.10.3 požadovať od príkazcu primeraný preddavok na náklady spojené s plnením zasielateľskej zmluvy
3.10.4 požadovať zaplatenie odplaty, zmluvnej alebo, ak nebola dohodnutá, podľa sadzobníka služieb zasielateľa
3.10.5 požadovať úhradu potrebných a užitočných nákladov, ktoré zasielateľ vynaložil v súvislosti so splnením záväzkov zo zasielateľskej zmluvy; požadovať tiež úhradu nákladov účelne vynaložených pri plnení svojho záväzku
3.10.6 požiadať príkazcu o opravu nesprávnych alebo o doplnenie neúplných pokynov a zároveň požadovať správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe
3.10.7 požadovať výslovný príkaz na poistenie zásielky a konkretizáciu druhu poistenia
3.10.8 požadovať výslovný príkaz na dobierku peňažnej sumy alebo iný inkasný úkon
3.10.9 prepravu, ktorú má obstarať, uskutočniť sám, ak to neodporuje zmluve, alebo ak to nezakáže príkazca do začiatku uskutočňovania prepravy (právo samovstupu – § 605 ods.1 OBZ )
3.10.10 použiť na obstaranie prepravy ďalšieho zasielateľa (medzizasielateľa); pritom zodpovedá príkazcovi ako keby prepravu obstaral sám
3.10.11 odchýliť sa od pokynov príkazcu, ak to vyžaduje ochrana záujmov príkazcu, najmä pri nebezpečenstve z omeškania

3.11. Základné povinnosti a práva príkazcu
Príkazca je povinný:
3.11.1 dať zasielateľovi písomný príkaz na obstaranie prepravy, ak zasielateľská zmluva nemá písomnú formu a ak o to zasielateľ požiada
3.11.2 ak hrozí zásielke bezprostredne podstatná škoda, dať zasielateľovi na základe jeho výzvy okamžite potrebné pokyny v písomnej forme ; inak má zasielateľ právo zásielku predať
3.11.3 poskytnúť zasielateľovi správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe, ako aj o iných skutočnostiach potrebných na uzavretie zmluvy o preprave zásielky, menovite údaje o druhu a množstve tovaru, značky a signá, spôsob balenia, rozmery a hmotnosť jednotlivých kusov, údaje o tom, či ide o nebezpečný tovar v zmysle dohody ADR, RID a pod.; upozorniť včas zasielateľa na verejnoprávne predpisy ( dovozné a vývozné povolenia , tranzitné povolenia , colné predpisy a pod.) , pokiaľ zasielateľovi nemusia byť známe
3.11.4 zaplatiť zasielateľovi včas dohodnutú odplatu ; ak odplata nebola dohodnutá, potom odplatu podľa dojednaných sadzieb zasielateľa platných v čase uzavretia zasielateľskej zmluvy.
3.11.5 na požiadanie zasielateľa poskytnúť mu primeraný preddavok na náklady spojené s plnením záväzku zasielateľa
3.11.6 uhradiť zasielateľovi včas potrebné, užitočné a účelne vynaložené náklady. Zaplatiť zasielateľovi odplatu a uhradiť mu náklady tiež pri spiatočnej preprave tovaru, ak príjemca odmietne prevzatie zásielky. Odplata v tomto prípade bude v rovnakej výške ako pri preprave príjemcovi. Obdobnú povinnosť má príkazca v prípade, keď uskutočnenie dohodnutej dobierky alebo inkasný úkon u zasielateľa odvolá, alebo keď sa vybratie príslušnej sumy, napriek úsiliu zasielateľa neuskutoční a zásielka sa musí vrátiť
3.11.7 nahradiť zasielateľovi celú škodu a náklady navyše v prípad, ak príkazca poskytne zasielateľovi nepresné alebo neúplné údaje o obsahu zásielky a jej povahe, ako aj o iných skutočnostiach potrebných na uzavretie zmluvy o preprave zásielky a škoda alebo vyššie náklady vznikli v súvislosti s poskytnutím nepresných alebo neúplných údajov
3.11.8 dať zasielateľovi výslovný príkaz na poistenie zásielky, ak si želá jej poistenie a poistenie nie je dohodnuté v zasielateľskej zmluve
3.11.9 zakázať zasielateľovi samovstup, ak si príkazca nepraje, aby zasielateľ prepravu, ktorú má obstarať, uskutočnil sám.
3.11.10 Strpieť výkon zádržného práva vzniknutého na základe týchto VZP.

3.12 Oprávnenia príkazcu
Príkazca je oprávnený:
3.12.1 požadovať obstaranie prepravy zo strany zasielateľa podľa podmienok zasielateľskej zmluvy a týchto VZP
3.12.2 dávať zasielateľovi v rámci zasielateľskej zmluvy podrobnejšie pokyny čo do spôsobu, druhu a trasy prepravy a určenia príjemcu zásielky
3.12.3 dať zasielateľovi pokyn na zastavenie prepravy u dopravcu a na vrátenie zásielky za predpokladu, že príjemca zásielku ešte neprevzal, alebo dispozičné právo k zásielke nebolo prevedené na osobu, ktorej nemá zasielateľ oprávnenie udeľovať príkaz
3.12.4 požadovať od zasielateľa ďalšie pomocné služby súvisiace s obstaraním alebo uskutočnením prepravy, pokiaľ sú dohodnuté v zasielateľskej zmluve alebo osobitne
3.12.5 odstúpiť od zasielateľskej zmluvy pri jej podstatnom porušení zasielateľom.

3.13 Zodpovednosť zasielateľa za škodu a jej rozsah
3.13.1 Porušenie povinnosti zo strany zasielateľa, vznik škody a príčinnú súvislosť medzi porušením povinnosti a vzniknutou škodou musí dokázať poškodená strana ( príkazca ). Existenciu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť ( liberačný dôvod ) musí preukázať zasielateľ.
3.13.2 Ak zasielateľ zodpovedá za škodu, jeho povinnosť nahradiť škodu je obmedzená takto:
3.13.2.1 Pri škode, ktorá nastala na zásielke počas prepravy dopravným prostriedkom alebo pri manipulácií súvisiacej s prepravou ( napr. pri nakládke, prekládke, vykládke ) , výška škody sa obmedzuje na 8,33 XDR za 1 kg brutto hmotnosti poškodeného, zničeného alebo strateného tovaru, najviac však 20 000,- XDR za jeden škodový prípad.
3.13.2.2 Pri škode spôsobenej oneskoreným dodaním ( doručením ) zásielky je povinnosť zasielateľa nahradiť škodu obmedzená dohodnutou výškou prepravného. Pri skladovaní je zodpovednosť zasielateľa za stratený, poškodený alebo zničený tovar obmedzená na výšku: 3,925 XDR za 1 kg brutto hmotnosti poškodeného, zničeného alebo strateného tovaru, najviac však:
– 3 925.- XDR na jeden škodový prípad (jednu zásielku),
– 19 625,- XDR, ak škoda spôsobená objednávateľovi ( príkazcovi ) pozostáva z rozdielu medzi požadovaným a skutočným stavom skladovaných zásob

3.13.2.3 V prípadoch ostatných škôd je povinnosť zasielateľa nahradiť škodu obmedzená na čiastku 20 000,- XDR za jeden škodový prípad
3.13.3 V prípade zásielky tovaru vysokej hodnoty alebo v prípade osobitného záujmu príkazcu na dodaní, je možné, odchylne od ustanovení bodu 7.2 týchto VZP, v zasielateľskej zmluve dohodnúť vyššiu hranicu zodpovednosti zasielateľa
3.14 Ušlý zisk a nepriame škody sa príkazcovi zo strany zasielateľa nenahrádzajú.
3.15 Ak zasielateľ spôsobil pri plnení zasielateľskej zmluvy škodu úmyselne, je povinný nahradiť ju v plnej výške ( bez obmedzenia , vrátane ušlého zisku)

3.16 Zodpovednosť príkazcu za škodu a jej rozsah
3.16.1 O zodpovednosti príkazcu a jej rozsahu platí rovnaký princíp zodpovednosti a ustanovenia , ktoré sú podľa článku III.,body 3.13.1, 3.14 a 3.15 smerodajné pre zodpovednosť zasielateľa.
3.16.2 Ustanovenia bodov 3.13.2 a 3.13.3 sa pre zodpovednosť príkazcu nepoužijú

33.17 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť zasielateľa a príkazcu
3.17.1 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zasielateľa aj príkazcu za porušenie ich zmluvných povinností sa považujú prekážky, ktoré spĺňajú všetky znaky uvedené v § 374 OBZ.
3.17.2 Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď povinná strana už bola v omeškaní so splnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Neudelenie úradného povolenia (vývozného, tranzitného, dovozného, devízového), o ktoré sa má požiadať, sa nepovažuje za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť, pokiaľ sa strany nedohodli inak.
3.17.3 Strana, u ktorej nastala prekážka, musí o tom bezodkladne informovať druhú stranu.
3.17.4 Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Ak bude prekážka trvať dlhšie ako jeden mesiac, počítajúc od okamihu dokedy sa mala splniť zmluvná povinnosť dotknutá prekážkou ( napr. obstaranie prepravy, uskladnenie tovaru, zaplatenie preddavku na náklady, zaplatenie odmeny ) , každý z účastníkov zasielateľskej zmluvy je oprávnený od zmluvy odstúpiť, a to i vtedy, ak záväzok bol čiastočne splnený. V prípade odstúpenia od zmluvy má zasielateľ nárok na úhradu už vynaložených nákladov a na primeranú časť odplaty. Príkazca má nárok na vrátenie časti preddavku na náklady, nevyčerpaného do odstúpenia od zmluvy, a na vrátenie primeranej časti odplaty, ak bola v celosti zaplatená už pri uzavretí zmluvy.
3.17.5 Existenciu prekážky vylučujúcej zodpovednosť musí preukázať strana, ktorá sa prekážky dovoláva.

Pomocné služby zasielateľa
3.18.1 Zasielateľ, okrem obstarania prepravy tovaru, zabezpečuje často pre príkazcu ďalšie pomocné a doplňujúce služby, ktoré súvisia s prepravou tovaru. Predpokladom je dohoda o tejto veci s príkazcom, zakotvená priamo v zasielateľskej zmluve alebo mimo nej. Medzi takéto služby patrí napr. skladovanie tovaru, kontrolná činnosť, poisťovanie zásielok, inkasné úkony , účasť na colnom konaní. Niektoré z nich sú upravené osobitnými typmi obchodnej zmluvy ( napr. zmluva o skladovaní, zmluva o kontrolnej činnosti, poistná zmluva, zmluva o inkase ).
3.18.2 Pokiaľ tieto VZP upravujú tiež pomocné služby, použijú sa bez ohľadu na to, či dohoda o pomocnej službe je zahrnutá do zasielateľskej zmluvy alebo sa nachádza mimo nej. Pomocné služby môže zasielateľ obstarať vo vlastnom mene a na účet príkazcu alebo ich môže zariadiť v mene príkazcu ako jeho zástupca alebo uskutočniť sám. Pomocné služby obstaráva zasielateľ za odplatu, ktorá sa zahrnie do celkovej odplaty za obstaranie prepravy alebo sa určí osobitne.

3.19 Skladovanie tovaru
3.19.1 Pokiaľ zasielateľ v rámci svojich činností vykonáva resp. obstaráva skladovanie vecí, riadi sa táto činnosť nasledujúcimi ustanoveniami:
3.19.1.1 Tovar sa skladuje podľa výberu zasielateľa v jeho vlastnom sklade alebo v cudzích skladovacích priestoroch. V prípade, ak zasielateľ uskladní tovar v cudzom sklade, oznámi príkazcovi ( objednávateľovi ) názov skladovateľa a miesto uskladnenia.
3.19.1.2 Príkazca má právo prezrieť si skladové priestory sám , alebo si ich môže dať prezrieť. Námietky alebo reklamácie týkajúce sa skladovacích priestorov alebo umiestnenia tovaru musí uplatniť okamžite. Ak príkazca neuplatnil právo na prehliadku , vzdáva sa neskorších námietok voči druhu a spôsobu umiestnenia tovaru, pokiaľ výber priestoru a umiestnenie tovaru zasielateľ uskutočnil s náležitou starostlivosťou . Príkazca má právo vstupovať do skladu iba v sprievode zasielateľa alebo skladovateľa.
3.19.1.3 Ak príkazca počas skladovania s tovarom manipuluje (napr. odber vzoriek), má zasielateľ právo požadovať, aby sa počet, hmotnosť a vlastnosti tovaru zisťovali za jeho prítomnosti. Ak príkazca túto požiadavku nesplní, zasielateľ nezodpovedá za neskôr zistené škody, okrem prípadov, keď škody dokázateľne s touto manipuláciou nesúvisia.
3.19.1.4 Príkazca zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí on, jeho zamestnanci alebo ním splnomocnené osoby pri vstupe do skladu zasielateľovi, iným skladovateľom alebo tretím osobám ( ukladateľom ), resp. ktoré spôsobil jeho chybný tovar zasielateľovi – skladovateľovi, iným skladovateľom, prípadne ukladateľom.
3.19.1.5 Pri inventúrnych rozdieloch týkajúcich sa uskladneného tovaru toho istého príkazcu môže zasielateľ , v prípadoch súčasného schodku a prebytku, vykonať hodnotové saldo skladových zásob.
3.19.1.6 Ak zasielateľ má odôvodnené pochybnosti v tom, či jeho nároky voči príkazcovi sú zabezpečené hodnotou skladovaného tovaru , je oprávnený stanoviť príkazcovi primeranú lehotu , v ktorej musí zabezpečiť nároky zasielateľa iným spôsobom . Ak príkazca požiadavku zasielateľa v stanovenej lehote nesplní , je zasielateľ opravnený dať okamžitú výpoveď zmluvy o skladovaní alebo od nej odstúpiť.
3.19.2 V ostatných otázkach platia pre vzťah medzi zasielateľom ako skladovateľom a príkazcom ako ukladateľom ustanovenia Obchodného zákonníka ( Zmluva o skladovaní § 527 – 535 ).

3.20 Fakturácia a spôsob platenia
3.20.1 Lehota splatnosti faktúr - Ak medzi zmluvnými stranami nie je písomne dojednané inak, splatnosť faktúry je 15 dní od jej vystavenia dopravcom (exT group s.r.o.).
Doručovanie faktúr – faktúry je možno odosielateľovi doručiť osobne s potvrdením prevzatia, e-mailom alebo doporučenou poštou.
Mena – Zmluvné strany uzatvárajú prepravnú zmluvu na základe ktorej všetky úhrady dopravcovi budú vykonané v mene EUR.
3.20.2 Peňažný záväzok – faktúru je príkazca povinný uhradiť na svoje nebezpečenstvo a náklady na podnikateľský (bežný ) účet zasielateľa u banky uvedenej vo faktúre alebo zasielateľskej zmluve. Peňažný záväzok príkazcu platený prostredníctvom banky, je splnený pripísaním platenej sumy na účet zasielateľa v jeho banke. Ak peňažný záväzok platí príkazca prostredníctvom pošty, je splnený vyplatením sumy zasielateľovi. V prípade výnimočného plnenia peňažného záväzku osobne v hotovosti , je príkazca povinný splniť ho na svoje nebezpečenstvo a náklady v sídle zasielateľa.
3.20.3 Ak sa príkazca dostane so splnením svojho peňažného záväzku do omeškania, je povinný zaplatiť zasielateľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,07% z dlžnej sumy, najmenej však vo výške úrokovej miery platnej v čase meškania príkazcu.
3.20.4 Príkazca berie na vedomie, že všetky ceny za prepravu uvádzané dopravcom vo vzájomnej komunikácii sú cenami bez DPH. K uvedenej cene je preto vždy potrebné pripočítať výšku dane z pridanej hodnoty v súlade s platnou legislatívou.
3.20.5 Vrátenie faktúry – odosielateľ má právo vrátiť faktúru dopravcovi a žiadať výlučne opravu chýb v písaní, alebo v počítaní a to do pracovných dní od jej doručenia. Lehota splatnosti faktúry sa takýmto úkonom neprerušuje v časti v ktorej je suma za vykonanú prepravu uvedená správne.
3.20.6 Úrok z omeškania – Dopravca má právo vyúčtovať odosielateľovi úrok z omeškania vo výške 0,07% denne za každý deň omeškania.

3.21 Zabezpečenie zmluvných povinností
3.21.1 Zmluvná pokuta - Strany môžu v zasielateľskej zmluve dohodnúť na zabezpečenie zmluvných povinností zmluvnú pokutu, ktorá predstavuje paušalizovanú náhradu škody. Na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká nárok pri porušení zmluvnej povinnosti, ktorú zabezpečuje, a to bez ohľadu na to, či oprávnenej strane vznikla škoda alebo nie. Dojednanie o zmluvnej pokute vyžaduje písomnú formu, určenie zabezpečovanej povinnosti a výšku pokuty ( bližšie § 544-545 OZ a § 300-302 OBZ ).
3.21.2 Zádržné právo - Na zabezpečenie všetkých svojich nárokov voči príkazcovi má zasielateľ zádržné právo k zásielke, dokiaľ je zásielka u zasielateľa. Zádržné právo sa realizuje svojmocným zadržaním veci. Zasielateľ je povinný o zadržaní veci bezodkladne, najneskôr do troch dní, upovedomiť príkazcu. Zasielateľ musí zadržanú zásielku opatrovať, chrániť pred poškodením, zničením alebo stratou. Príkazca je povinný uhradiť náklady na opatrovanie a ochranu zásielky. Vec možno užívať iba so súhlasom dlžníka.
3.21.3 Dopravca ktorý na základe objednávky zasielateľa vykonáva prepravu pre príkazcu je povinný zdržať sa uzatvárania akýchkoľvek obchodov s príkazcom „na priamo“ bez účasti zasielateľa. Zároveň je dopravca povinný zdržať sa konania, ktorým by mohol poškodiť dobré meno zasielateľa u príkazcu a iných osôb. Dopravca je povinný zdržať sa konania, ktorým by kontaktoval príkazcu priamo a to za akýmkoľvek účelom. V prípade porušenia ustanovení tohoto bodu zo strany dopravcu, bude dopravcovi vyúčtovaná zmluvná pokuta vo výške 5 násobku ceny prepravného bez DPH, najviac do výšky 200.000 €, ktorá je splatná na základe faktúry vystavenej a zaslanej zasielateľom v lehote 15 dní. Zasielateľ má pre tento účel právo na základe vystaveného zápočtu k faktúre započítať aj splatnú pohľadávku dopravcu voči vlastnej nesplatnej pohľadávke.
3.22 Záverečné ustanovenia
3.22.1 Miesto plnenia - Na riadne splnenie záväzkov účastníkov zasielateľskej zmluvy sa vyžaduje, aby záväzok bol splnený v mieste sídla zasielateľa resp. v mieste jeho prevádzky, na ktorú bola adresovaná objednávka alebo zasielateľský príkaz, pokiaľ z povahy záväzku nevyplýva, že môže alebo musí byť, splnený na inom mieste.
3.22.2 Odstúpenie od zmluvy - Od zasielateľskej zmluvy možno odstúpiť len v prípadoch ustanovených zasielateľskou zmluvou, týmito VZP, Obchodným zákonníkom ( § 344 – 354 ) alebo iným zákonom. Jednostranné odstúpenie od zasielateľskej zmluvy bez právneho dôvodu sa nepripúšťa. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť na odstupnom.
3.22.3 Premlčanie práv
3.22.3.1 Práva vzniknuté zo škody na dopravovaných veciach a z oneskoreného doručenia zásielky voči zasielateľovi a voči dopravcovi sa premlčujú po uplynutí jedného roka. Pri právach vzniknutých z celkového zničenia alebo straty zásielky plynie premlčacia doba odo dňa, keď zásielka mala byť doručená príjemcovi, pri ostatných právach, keď zásielka bola doručená. Pre škodu vedome spôsobenú, platí všeobecná premlčacia doba štyri roky.
3.22.3.2 Pre ostatné práva zasielateľa a príkazcu zo zasielateľskej zmluvy platí všeobecná premlčacia doba štyri roky. Ďalšie otázky premlčania práv sú upravené § 387-408 OBZ.

3.22.4 Rozhodujúce hmotné právo
3.22.4.1 Zasielateľská zmluva pri vnútroštátnom zasielateľstve sa vždy riadi slovenským právom.
3.22.4.2 Taktiež zasielateľská zmluva v medzinárodnom zasielateľstve sa riadi slovenským právom, pokiaľ si účastníci tejto zmluvy výslovne nezvolia právo iného štátu.

3.22.5 Rozhodovanie sporov
3.22.5.1 Všetky spory, ktoré vzniknú zo zasielateľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane otázky jej platnosti a zániku, budú strany riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou.
3.22.5.2 Ak k dohode nedôjde a pôjde o spor medzi tuzemskými účastníkmi zasielateľskej zmluvy , každá zo strán je oprávnená podľa svojej voľby predložiť spor na rozhodnutie Rozhodcovskému súdu Slovenskej advokátskej komory so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika alebo príslušnému štátnemu súdu v Slovenskej republike.
3.22.5.3 Ak k dohode nedôjde a pôjde o spor medzi účastníkmi medzinárodnej zasielateľskej zmluvy, budú sa spory rozhodovať v rozhodcovskom konaní na Rozhodcovskom súde Slovenskej advokátskej komory so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Strany sa zaväzujú rozhodcovské rozhodnutie splniť v lehotách v ňom uvedených.
3.22.5.4 Na účely rozhodovania sporov zo zasielateľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane otázky jej platnosti a zániku v rozhodcovskom konaní Rozhodcovským súdom Slovenskej advokátskej komory so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava pre stanovenie jeho príslušnosti v tejto veci, zasielateľská zmluva v samostatnej časti tejto zmluvy má obsahovať nasledovnú rozhodcovskú doložku:
Rozhodcovská doložka - Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch) budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Počet rozhodcov je 1 (slovom: jeden) v prípade sporov s hodnotou sporu do 20.000 Eur alebo 3 (slovom: traja) vo všetkých ostatných prípadoch. V prípade pochybností sa má za to, že počet rozhodcov je 3 (slovom: traja). V prípade, ak ide o spor, kde počet rozhodcov je 1 (slovom: jeden), strany sporu poverujú Predsedníctvo Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory, aby v ich mene vybralo rozhodcu. Jazykom rozhodcovského konania je [slovenčina a angličtina]. Rozhodcovská doložka sa riadi právom Slovenskej republiky.
3.22.5.5 Ak rozhodnutie vo veci môže závisieť od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti a skúsenosti z oblasti logistiky, zasielateľstva, vrátane colného práva, môže si rozhodcovský senát vyžiadať odborné vyjadrenie od odborníka na túto oblasť, ktoré na základe žiadosti rozhodcovského senátu navrhne Prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky. Rozhodcovský senát dá stranám možnosť vyjadriť sa k výberu odborníka. Na takéhoto odborníka sa primerane vzťahujú ustanovenia Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory o nepredpojatosti znalca.
3.22.5.6 Pre prípad, že zasielateľská zmluva nebude obsahovať rozhodcovskú doložku, ale bude odkazovať na znenie VZP, má sa za to, že zasielateľská zmluva a s tým súvisiaca príslušnosť Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava pre rozhodovanie sporov sa bude spravovať Rozhodcovskou doložkou v bode 3.22.5.4 týchto VZP.

IV. Ustanovenia k Zmluvám o sprostredkovaní

4.1 Predmetom zmluvy je záväzok spoločnosti exT group s.r.o. ako sprostredkovateľa, vyvíjať po dojednanú dobu činnosť smerujúcu ktomu, aby mal záujemca príležitosť uzavrieť streťou osobou zmluvu, predmetom ktorej je uzatvorenie Zmluvy o preprave, alebo obdobnej zmluvy medzi záujemcom a treťou osobou. (ďalej aj ako „sprostredkúvaná zmluva“)
4.2 Predmetom sprostredkovania je uzatvorenie Zmluvy o preprave, alebo obdobnej zmluvy (Napríklad rámcovej) týkajúcej sa obchodnej činnosti záujemcu.
4.3 Strany sú povinné plniť svoje povinnosti, pokiaľ ide o jednotlivé zmluvu, v súlade s požiadavkami ustanovenými na základe týchto VOP.
4.4 Ustanovenia k Zmluvám o sprostredkovaní sa nepoužijú, v prípade ak zo zmluvného vzťahu vyplýva, že sa má jednať o zmluvný vzťah medzi spoločnosťou exT group s.r.o. ako zasielateľom a záujemcom ako dopravcom. Ustanovenia zmluvy o sprostredkovaní sa však použijú v prípade, ak záujemca bude uzatvárať obchody vo vlastnom mene a na vlastný účet a vznikne mu na základe objemu týchto obchodov povinnosť platiť exT group s.r.o. ako sprostredkovateľovi odmenu.
4.5 Práva a povinnosti sprostredkovateľa
4.5.1 Všetky náklady spojené so sprostredkovaním sprostredkúvanej zmluvy hradí sprostredkovateľ, okrem prípadov ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
4.5.2 Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť záujemcovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí sprostredkúvanej zmluvy.
4.5.3 Sprostredkovateľ má na základe podmienok ustanovených v tejto zmluve právo na odmenu za činnosti, ktoré vykonal na základe tejto zmluvy.

4.6 Práva a povinnosti záujemcu
4.6.1 Záujemca súhlasí s tým, aby sprostredkovateľ vyvíjal činnosť smerujúcu k tomu, aby Záujemca mohol uzavrieť sprostredkúvanú zmluvu s fyzickou, alebo právnickou osobou, ktorá bude spĺňať všetky podmienky požadované legislatívou pre uzatvorenie sprostredkúvanej zmluvy.
4.6.2 Záujemca sa zaväzuje po uzatvorení sprostredkúvanej zmluvy so zmluvným partnerom, ktorého vyhľadal a preukázateľne zabezpečil sprostredkovateľ, uhradiť sprostredkovateľovi províziu podľa čl. 4 tejto Zmluvy.
4.6.3 Záujemca je povinný oznamovať sprostredkovateľovi všetky dôležité skutočnosti, ktoré majú pre predmet sprostredkúvanej zmluvy rozhodujúci význam.
4.6.4 Záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi oznámiť prípadné uzatvorenie sprostredkúvanej zmluvy so záujemcom, ktorého kontakt mu zabezpečil sprostredkovateľ, a to i po prípadnom zániku tejto zmluvy z dôvodu výpovede, ak bol kontakt od sprostredkovateľa preukázateľne poskytnutý pred zánikom tejto zmluvy z akýchkoľvek dôvodov.

4.7 Provízia za sprostredkovanie jej splatnosť a úhrada.
4.7.1 Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v momente obdržania úhrady od zákazníka záujemcu na základe sprostredkúvanej zmluvy medzi záujemcom a zmluvným partnerom, ktorého v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy zabezpečil sprostredkovateľ.
4.7.2 Za sprostredkovanie uzavretia sprostredkúvanej zmluvy ktorá vznikla medzi záujemcom a jeho zmluvným partnerom, ktorého v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy zabezpečil sprostredkovateľ, sa záujemca zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi jednorázovú, alebo opakovanú províziu v dojednanej výške. Pre preukázanie týchto skutočnosti postačí akákoľvek písomná komunikácia ohľadom výšky odplaty za sprostredkovanie danej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
4.7.3 Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi dohodnutú províziu na základe faktúry, ktorú vystaví sprostredkovateľ po vzniku nároku na províziu so splatnosťou 15 dní od jej doručenia záujemcovi.
4.7.4 Lehota splatnosti faktúr - Ak medzi zmluvnými stranami nie je písomne dojednané inak, splatnosť faktúry je 15 dní od jej vystavenia dopravcom (exT group s.r.o.).
4.7.5 Doručovanie faktúr – faktúry je možno záujemcovi doručiť osobne s potvrdením prevzatia, e- mailom alebo doporučenou poštou.
4.7.6 Mena – Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na základe ktorej všetky úhrady sprostredkovateľovi budú vykonané v mene EUR.
4.7.7 Peňažný záväzok – faktúru je záujemca povinný uhradiť na svoje nebezpečenstvo a náklady na podnikateľský (bežný ) účet zasielateľa u banky uvedenej vo faktúre alebo zasielateľskej zmluve. Peňažný záväzok záujemca platený prostredníctvom banky, je splnený pripísaním platenej sumy na účet sprostredkovateľa v jeho banke. Ak peňažný záväzok platí záujemca prostredníctvom pošty, je splnený vyplatením sumy sprostredkovateľovi. V prípade výnimočného plnenia peňažného záväzku osobne v hotovosti , je záujemca povinný splniť ho na svoje nebezpečenstvo a náklady v sídle sprostredkovateľa.
4.7.8 Ak sa záujemca dostane so splnením svojho peňažného záväzku do omeškania, je povinný zaplatiť sprostredkovateľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,07% z dlžnej sumy, najmenej však vo výške úrokovej miery platnej v čase meškania záujemcu.
4.7.9 Záujemca berie na vedomie, že všetky ceny uvádzané sprostredkovateľom vo vzájomnej komunikácii sú cenami bez DPH. K uvedenej cene je preto vždy potrebné pripočítať výšku dane z pridanej hodnoty v súlade s platnou legislatívou.
4.7.10 Vrátenie faktúry – záujemca má právo vrátiť faktúru sprostredkovateľovi a žiadať výlučne opravu chýb v písaní, alebo v počítaní a to do pracovných dní od jej doručenia. Lehota splatnosti faktúry sa takýmto úkonom neprerušuje v časti v ktorej je suma za vykonanú prepravu uvedená správne.
Trvanie a ukončenie zmluvy
4.8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4.8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byť kedykoľvek ukončená na základe vzájomnej dohody, vprípade ak doposiaľ nedošlo ksprostredkovaniu, alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu, ktorý už trvá, alebo len má vzniknúť na základe činnosti vykonanej sprostredkovateľom v súlade s týmito VOP.
4.8.3 Sprostredkovateľ aj Záujemca sú oprávnení vypovedať zmluvu písomne, bez udania dôvodu, avšak len v prípade, ak netrvajú, alebo nemajú vzniknúť obchody ku ktorých sprostredkovaniu vykonal činnosť sprostredkovateľ. Výpovedná lehota je 3 mesiace od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
4.8.4 Výpoveď zmluvy sa považuje za doručenú dňom:
a) osobného prevzatia proti podpisu na kópii písomnosti,
b) doručenia zásielky poštou formou doporučenej zásielky.
c) Odmietnutím prevzatia doporučenej zásielky
Uplynutím lehoty určenej na prevzatie nedoručenej doporučenej zásielky na pošte
4.8.5 Ak nebolo možné doručiť písomnosť poštou z dôvodu, že adresát nie je zastihnuteľný, na adrese uvedenej v tejto zmluve, doručovacia pošta zásielku uloží a vyzve adresáta vhodným spôsobom aby si písomnosť vyzdvihol. V prípade, že adresát na výzvu pošty zásielku neprevezme, pošta vráti zásielku späť odosielateľovi. V takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, i keď sa adresát o doručovaní zásielky poštou nedozvedel.
4.9 Informácie
4.9.1 Všetky oznámenia požadované a nevyhnutné podľa zmluvy musia byť vykonané písomne a doručené buď osobne, alebo poštou, alebo zaslané e-mailom.
4.9.2 Ak nie je uvedené inak, všetky oznámenia a ďalšia korešpondencia sa považuje za riadne doručenú dňom doručenia, ak je doručená osobne adresátovi alebo v deň skutočného doručenia v prípade zaslania kuriérskou poštou, alebo odo dňa prijatia čitateľnej kópií dokumentu zaslaného faxom, v závislosti na tom, čo je prijaté ako prvé.
X. Záverečné ustanovenia

4.10 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke zhotoviteľa.
4.11 Účinnosť a záväznosť medzi zmluvnými stranami – Pre zmluvnú stranu nadobúdajú záväznosť okamihom vyznačenia na faktúre, e-maile alebo iným jednoznačným vyjadrením, že zmluvná strana súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami dostupnými na internetovom sídle spoločnosti zverejnenými na webovom sídle zhotoviteľa, prípadne pripojenými k zákazkovému listu, alebo faktúre.
4.12 Tieto VOP, v súlade s ustanovením § 273 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník”), sú prílohou zmluvy, tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a určujú časť obsahu zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
4.13 Zmena VOP - Tieto VOP môžu byť zhotoviteľom menené len písomnou formou.
- 4.14 Rozhodujúce znenie VOP Pre zmluvné vzťahy, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je rozhodujúce znenie VOP platné v čase zaslania objednávky diela objednávateľom.
4.15 Doručovanie - Písomnosti sa doručujú pre objednávateľa na adresu uvedenú v objednávke objednávateľa a pre zhotoviteľa na adresu uvedenú vo vyhlásení o prijatí objednávky alebo na posledne známu adresu a považujú sa za doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať alebo uplynutím odbernej lehoty. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov. Doručovať možno aj na známu adresu elektronickej pošty. Alebo do rúk osôb poverených konať za objednávateľa, alebo osôb, ktorým to vyplýva z ich postavenia alebo funkcie u objednávateľa.
4.16 Ostatné náležitosti v týchto VOP neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a zákonníka SR.
4.17 Riešenie sporov - Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vzniknuté pri ich vzájomnom obchodnom styku, upravenom týmito VOP vždy predovšetkým dohodou.

V Žiline, 03.12.2021

Marcel Šubík, konateľ
exT group s.r.o.